Action on Elder Abuse Cymru Helpline Vacancies

Action on Elder Abuse Cymru Helpline Vacancies

There are an estimated 500,000 victims of elder abuse in the UK every year.
Mae tua 500,000 o bobl hŷn yn dioddef camdriniaeth yng ngwledydd Prydain bob blwyddyn.
……………………………………………………….
Volunteer helpline operator

Action on Elder Abuse Cymru is looking for enthusiastic and committed volunteers to work as operators for the Action on Elder Abuse helpline. Our helpline has been operating since 1997 and provides advice and emotional support to thousands of callers each year. Following Big Lottery funding we are maximising our support for older victims in Wales by ensuring that our helpline is more accessible and provides a bilingual service.
We are looking for volunteers from across Wales to provide support to victims of abuse, their families and friends, and professionals. You will need to have excellent communication skills and be able to work independently as the role is homebased. You will receive training, support and supervision. We ask for a commitment of a minimum of two hours per week.

If you’d like to apply for this position, please complete the downloadable application form below and return to:

Email: cymru@elderabuse.org.uk

Volunteer Recruitment
Action on Elder Abuse Cymru
PO Box 4388
Cardiff
CF14 8LN

AEA Cymru Volunteer Application Form, Ffurflen Gais Wirfoddolwyr

AEA Cymru Volunteer Role Description – English

AEA Cymru Volunter Person Specification – English

Gweithredwyr llinell gymorth gwirfoddol

Mae Action on Elder Abuse Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig ac ymroddedig i weithio fel gweithredwyr ar linell gymorth Action on Elder Abuse. Mae ein llinell gymorth wedi bod yn gweithredu ers 1997, ac mae’n cynnig cymorth emosiynol a chyngor i filoedd o alwyr bob blwyddyn. Ar ôl ennill cyllid gan y Gronfa Loteri Fawr rydyn ni’n gwella ein cymorth i ddioddefwyr hŷn yng Nghymru drwy sicrhau ei bod yn haws cael mynediad at ein llinell gymorth a’i bod yn cynnig gwasanaeth dwyieithog.
Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr o bob rhan o Gymru i ddarparu cymorth i ddioddefwyr camdriniaeth, eu teuluoedd a’u ffrindiau, a gweithwyr proffesiynol. Bydd rhaid i chi fod â sgiliau cyfathrebu ardderchog a gallu gweithio’n annibynnol gan mai o’ch cartref y byddech yn gweithio. Byddwch yn cael hyfforddiant, cymorth a goruchwyliaeth. Rydyn ni’n gofyn am ymrwymiad o ddwy awr yr wythnos o leiaf.

Os hoffech wneud cais am y swydd hon, cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd at:

E-bost: cymru@elderabuse.org.uk

Recriwtio Gwirfoddolwyr
Action on Elder Abuse Cymru
PO Box 4388
Caerdydd, CF14 8LN

AEA Cymru Volunteer Application Form, Ffurflen Gais Wirfoddolwyr

Manyleb y Person

Disgrifiad Rôl

 

Join Our Mailing List

Receive AEA updates via email

Stay up to date on the latest news from Action on Elder Abuse